DADALOĞLU DERNEĞİ


TÜZÜK

TÜZÜK

 

DADALOĞLU

EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ

BU TÜZÜK 9.OLAĞAN GENEL KURUL KARARI İLE 01.05.2010 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞTİR.

KURULUŞ

MADDE – l.

A)     Derneğin Adı:

  1. Derneğin Tam Adı: DADALOĞLU EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ.
  2. Derneğin Kısa Adı: DADALOĞLU DERNEĞİ.

B)     Derneğin Merkezi: KAYSERİ.

C)     Şubeleri: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

D)    Derneğin adresi: Sahabiye Mah. Otak Sok. Dedeoğlu İş Merkezi Kat:4 No:303 Kocasinan/KAYSERİ.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE -  2.

DERNEĞİN AMACI:

A)     Büyük Türk ozanı Dadaloğlu’nun sanat anlayışını,  kişiliğini ve yöresel kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, araştırmak, geliştirmek ve yaymak;

B)     Dadaloğlu'nun şahsında insanlar arasında ekonomik, sosyal ve kültürel yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak;

C)     Dernek, bunlara ek olarak, yöresel, ulusal ve evrensel ölçekte Türk kültürünün araştırılıp geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapmak, bu amaç doğrultusunda çalışan tüm kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak;

D)    Dernek; amacı, çalışma alanları ve özü itibariyle Atatürk ilke ve devrimlerine, çağdaş toplum anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır. Bir diğer amacı da bu ülkünün gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla, başta gençlik olmak üzere tüm kesimlere yönelik çalışmalar yapmak.

 

ÇALIŞMA KONULARI

 

A)     Dernek, Dadaloğlu'nun sanat anlayışını ve yaşamını bilimsel yöntemlerle araştırır, gün ışığına çıkarır. Bu bilgilerin günümüze ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

B)     Halk kültürünün günümüzden geleceğe sağlıklı biçimde yaşatılması ve aktarılması için:

  1. Ev ve el sanatları ile folklorik temelde çalışmalar yapar;
  2. Doğal güzellikleri ve tarihi ören yerlerini korur, geliştirir ve tanıtır;
  3. Dadaloğlu ve yöresel kültürünü öğretmek ve sevdirmek amacıyla eğitim çalışmalarında bulunur;
  4. Kültürel çalışmalar yapan araştırmacılara ve sanatçılara yardım eder.

C)     Kırsal alandan kente göçle, kente yığılan insanlar arasında kültürel ve sosyal yardımlaşmayı sağlayıcı etkinliklerde bulunur.

D)    Kültürel faaliyet yürüten dernek, toplumun ekonomik ve sosyal sorunlarını da araştırır. Bu sorunların çözümü için:

  1. Kırsal kalkınma programları hazırlar, hazırlatır;
  2. Kalkınma için danışmanlık hizmetleri yürütür;
  3. Kalkınma amaçlı çalışmalara öncülük eder;
  4. Bu alanda faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiye girer, ortak çalışmalar yapar.

E)     Toplum sağlığı ve çevre konusunda faaliyet yürütür. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde hareket eder.

F)     Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü platformda faaliyette bulunur; eğitim kurumları, gençlik ve spor kulüpleri (amatör ve profesyonel) kurar, kurulmuş olanlara katkı sağlar, işbirliği yapar; üst kuruluşlara üye olabilir.

G)     İnsanlar arasında paylaşmacılık ve dayanışma ruhunu geliştirmek ve yerleştirmek için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla, hiçbir fark gözetmeksizin tüm insanlara dar günlerinde gücü oranında maddi ve manevi destek sağlar, yardım ve ölüm sandıkları kurar.

H)    Dernek, siyasal amaç gütmediği gibi, siyasal çıkarlar doğrultusunda istismar edilemez. Herhangi bir siyasal kurulusun, örgütün, parti veya sendikanın yan kuruluşu durumuna getirilemez.

İ)       Dernek; amacı, çalışma alanları ve özü itibariyle Atatürk ilke ve devrimlerine, çağdaş toplum anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır. Bir diğer amacı da bu ülkünün gerçekleşmesine katkı sağlamaktır.

J)       Dernek, ihtiyaca göre yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

K)     Yukarıdaki çalışma alanlarına yönelik, Avrupa Birliği fonları çerçevesinde projeler hazırlar, hazırlanacak projelere ortak veya katılımcı olur, yürütür ya da yürütülmesine yardımcı olur.

 

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ.

 

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

A)     Değişik konu ve biçimlerde faaliyet yürütecek ihtisas komisyonları kurar.

B)     Ya da benzeri amaçlı dernek,  vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapar, dayanışmaya girer.

C)     Konferans, açıkoturum, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenler; kitaplıklar kurar, kültür evleri açar, yayın çıkarır ve bu amaçla düzenlen etkinliklere katılır.

D)    Sergi açar, gezi, gösteri ve şenlik düzenler, ödüller verir, tüm sanat dallarında etkinlikler gösterir. Bu etkinlikler için gerekli araç-gereç,  bina ve lokal gibi maddi koşulları ve olanakları hazırlar. Taşınmazlar satın alır, bağış kabul eder.

E)     Vakıf kurar ya da kurulmuş vakıflara iştirak eder.

F)     Dernek, sağlıklı ve kendi kültürünü özümsemiş bir toplum yaratma çabalarına katkı amacıyla; özellikle gençlik başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine yönelik bedensel, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel etkinliklerin yapılabilmesi için onlara gerekli ortamı sağlar; tanıtıcı ve uygulamalı etkiliklerde bulunur, onlarla işbirliği yapar; bu faaliyetlerin uygun ortamlarda yapılabilmesi için gerekli her türlü tesisleri yapar, kiralar; kulüp kurar, kültürel, bilimsel, sosyal ve sportif organizasyonlar yapar; arama-kurtarma çalışmaları yapar; amatör ve profesyonel sporcu ve bunları çalıştırabilecek, antrenör, monitör, teknik çalıştırıcı ve eğitmen yetiştirir ve bunlarla yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlara katılabilir; kültürel ve doğal çevrenin korunması için çalışmalar yapar; kamplar düzenler; bu amaçların gerçekleşmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

G)     Eğitime yönelik kurslar açar, burs verir, gücü elverdiği durumda yurt açar, öğrenci okutur. 

H)    Dernek, çalışmalarının kamuoyuna duyurulması ve onların bu çalışmalardan yararlanması amacıyla; broşür, kitap, gazete, dergi, radyo, Televizyon, internet gibi basılı ve görsel iletişim araçlarıyla yayınlar yapar.

İ)       Dernek, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesine hizmet amacıyla, ilgili dernek, vakıf  ya da sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla platform oluşturabilir.

J)       Dernek, kuracağı kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir; kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve koşullarda halka arz suretiyle borsada değerlendirebilir. 

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

               

            Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE – 3.

            Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına iki üyenin önerisi de bulunan yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

            Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

MADDE-4.

            Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE -5.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

A)     Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

B)     Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

C)     Üye ödentilerinin uyarıya rağmen iki yıl üst üste ödenmemesi,

D)    Dernek Organlarınca verilen kararlara uymamak.

E)     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

F)     Derneğin amacına aykırı davranılması, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesine güçlük çıkarılması.

G)     Derneğin çalışma düzenini bozucu davranışlara girilmesi.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

MADDE - 6.

 Dernek, Genel Merkez ile genel merkeze bağlı Şubelerden oluşur.

 

GENEL MERKEZ ORGANLARI ŞUNLARDIR:

 

A)     Genel Kurul

B)     Yönetim Kurulu

C)     Denetleme Kurulu

D)    Danışma Kurulu

 

ŞUBE ORGANLARI ŞUNLARDIR:

 

A)     Şube Genel Kurulu

B)     Şube Yönetim Kurulu

C)     Şube Denetleme Kurulu.

 

Dernekçe başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun yetki ve sorumlulukları verilemez. 

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 

MADDE-7.

            Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

GENEL KURUL;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

            2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

            Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE- 8.

            Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE- 9.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

            7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

            11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            13-Derneğin vakıf kurması,

            14-Derneğin fesih edilmesi,

            15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE - 10.

            Yönetim Kurulu, 7 asil ve 7 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca ve gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

A)     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

B)     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

C)     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

D)    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

E)     Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

F)     Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

G)     Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

H)    Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

İ)     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

J)     Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

K)     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

L)     Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

M)    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

MADDE - 11.

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kuruluna seçilen üyelerin, yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunludur.  Bu nitelikte üyeler bulunamazsa, bu şart aranmaz.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

            Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

            Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

MADDE - 12.

Danışma Kurulu, derneğin yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri ile önceki Başkanlarından, Dadaloğlu Vakıf Başkanı, Sarız-Pınarbaşı ve Tomarza ilçeleri ile bu ilçelerin kasaba belediye başkanlarından, bu ilçelerin köy ve kasabalarına hizmet amacı ile kurulmuş derneklerin başkanlarından ve bu ilçelerin il genel meclisi üyelerinden olup ta kurula katılmak için başvuruda bulunanlardan oluşur.

Danışma Kuruluna dernek başkanı başkanlık eder. Bulunmadığı durumda toplananlar kendi aralarından başkan seçebilir. Kurulun sekretaryasını dernek yürütür. Üç ayda bir dernek merkezinde veya dernek yönetim kurulunun belirleyeceği yerde toplanır. Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup bağlayıcılığı yoktur.

                Kurul çalışma konularında dernek üyelerinden ve kendi üyeleri ile bunların dışındaki kişilerden Çalışma Komisyonları kurabilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE – 13.

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 25 TL, yıllık olarak ta 25 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

            2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE – 14.

         Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ  

MADDE – 15.

            Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE -16.

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE -17.

            Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE - 18.

 Her şubede:

A)     Genel Kurul: Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

B)     Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek,

C)     Denetleme Kurulu: Denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE - 19.

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şubeler Genel Kurul toplantılarını İki yılda bir Genel Merkezin Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

    Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE -20.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE – 21.

            Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Dadaloğlu Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmaDerneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE - 22.

            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

            Bu Tüzük toplam 22 (Yirmi iki) maddeden oluşmaktadır.

Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 25° 6°