DADALOĞLU DERNEĞİ


2 - AVŞARIN ONGUNU

AVŞAR BOYUNUN ONGUNU

Türklerin, bazı hayvanları ve yırtıcı kuşları kutsal sayarak, onları kendilerine sembol edinmeleri bir inanıştı. Oğuzlarda ise her dört boyun ortak bir yırtıcı kuş (doğan kuşunun türleri) sembolü vardı. Bunlara Ongun denirdi.[1][36] Ancak Ongunların Moğol tesiriyle oluştuğunu anlıyoruz.[2][37] Çünkü Kaşgarlı’da ongunlar yoktur ve ilk kez Reşideddin bunlardan bahseder.[3][38] Avşar boyunun ongunu da (Bey-dili, Kızık, Karkın ile birlikte) Reşidüddin ve Yazıcıoğlu’na göre tavşancıl kuşu (kartala benzeyen fakat daha küçük ve kahve renkli bir kuş)[4][39], Ebulgazi Bahadır Han’a göre ise çure-laçin kuşudur.[5][40]

 


[1][36] Bahattin Ögel, Türk Mitolojisi I, TTK, Ankara 1993, s.31-2
[2][37] Abdulkadir İnan, Tarihte Ve Bugün Şamanizm, TTK, Ankara 1986, s.42-3. Ongun Moğolcadır. Türkçe Karşılığı Töz’dür (Kök-Menşe Anlamında). Bu Sözle Türkler Hangi Hayvan Veya Kuştan Türediklerini Anlatmış Olurlardı.
[3][38] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi, İstanbul 1989, s.286
[4][39] Faruk Sümer, Oğuzlar, s.167
[5][40] Ebulgazi Bahadır Han, Secere-İ Terakime, s.50, Çure, Beyaz Doğanlara Verilen Addır (Farsça). Laçin İse Altay Ve Doğu Türkistan Türkçesinde Yine Doğan Kuşunun Adıdır. (Ögel, Türk Mitolojisi, s.362-63)
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 25° 6°